Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Thăm dò, khai thác dầu mỏ và hoạt động hỗ trợ )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Thăm dò, khai thác dầu mỏ và hoạt động hỗ trợ )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp