Phương pháp xếp hạng PROFIT500

22/08/2018

Chuyên mục:

Phương pháp xếp hạng PROFIT500 được xây dựng đảm bảo nguyên tắc khách quan, minh bạch và khoa học.

 

Giai đoạn 1: Lựa chọn những doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn xếp hạng

Các doanh nghiệp được xếp hạng trong PROFIT500 phải đảm bảo những tiêu chí sau:

  • Là doanh nghiệp Việt Nam

  • Được thành lập theo pháp luật Việt Nam

  • Tuân thủ pháp luật và chính sách của Nhà nước.

Các tiêu chí đánh giá và xếp hạng doanh nghiệp:

  • Ước lượng Lợi nhuận trước thuế

  • Ước lượng Tổng doanh thu

  • Ước lượng Tổng tài sản

  • Ước lượng Tổng số lao động

Dữ liệu được đánh giá dựa trên các nguồn cơ sở dữ liệu được điều tra độc lập của Vietnam Report và các nguồn khác tính đến thời điểm 31/12 của năm trước đó.

 

Giai đoạn 2: Xếp hạng doanh nghiệp trong PROFIT500

Các doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn (sau khi qua Giai đoạn 1) được lựa chọn đưa vào shortlist doanh nghiệp Việt Nam có lợi nhuận tốt nhất để thẩm định và đánh giá chi tiết.

Thứ hạng của doanh nghiệp sẽ được đánh giá khách quan từ cao xuống thấp dựa trên việc tính điểm đối với 3 tiêu chí chính là: Lợi nhuận trước thuế, Tổng doanh thu và chỉ số Lợi nhuận trước thuế/ Tổng doanh thu. Các tiêu chí về Quy mô tài sản, Quy mô lao động, Tiềm năng tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và Uy tín trên truyền thông của doanh nghiệp sẽ là các tiêu chí tham chiếu để hoàn thiện Bảng xếp hạng.

 

Giai đoạn 3: Công bố Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng PROFIT500 được công bố trên chuyên trang xếp hạng www.profit500.vn và các phương tiện thông tin đại chúng. Lễ công bố và vinh danh các doanh nghiệp thuộc Bảng xếp hạng PROFIT500 được tổ chức thường niên sau ngày công bố chính thức.