Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Trồng, thu hoạch, kinh doanh sản phẩm từ gia súc, gia cầm )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Trồng, thu hoạch, kinh doanh sản phẩm từ gia súc, gia cầm )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp