Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, kinh doanh giống cây, giống gia súc, gia cầm, thủy sản )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Sản xuất, kinh doanh giống cây, giống gia súc, gia cầm, thủy sản )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 126 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG
2 347 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM