Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Nuôi trồng, chế biến, kinh doanh các sản phẩm thủy sản )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Nuôi trồng, chế biến, kinh doanh các sản phẩm thủy sản )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp