Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
( Khai thác, kinh doanh quặng kim loại khác và hoạt động hỗ trợ )

Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất
( Khai thác, kinh doanh quặng kim loại khác và hoạt động hỗ trợ )

STT PROFIT500 Doanh nghiệp
1 112 CÔNG TY CP TÀI NGUYÊN MA SAN